<var id="355nf"></var>
<del id="355nf"><noframes id="355nf"><del id="355nf"></del><var id="355nf"><span id="355nf"></span></var>
<cite id="355nf"><noframes id="355nf">
Fotografia
 • Edytuj i otwieraj zdj?cia z dowolnego miejsca za pomoc? nowego programu Lightroom.
 • Sprawnie edytuj i otwieraj zdj?cia z dowolnego miejsca za pomoc? us?ugi Lightroom.

  Twórz niesamowite zdj?cia z poziomu urz?dzeń przeno?nych, stron internetowych i komputera, korzystaj?c z zaawansowanych funkcji edycji dost?pnych w wygodnym interfejsie. Zdj?cia i zmiany s? zapisywane w chmurze, a ich porz?dkowanie i przeszukiwanie nie nastr?cza problemów. Mo?na równie? udost?pnia? i prezentowa? ulubione zdj?cia na ró?ne ciekawe sposoby.
  Skorzystaj ze wskazówek zawodowców, aby uzyska? najlepsze uj?cie.
 • Przekszta?caj zdj?cia w programie Photoshop.

  Wprowadzaj pomys?y w ?ycie dzi?ki precyzyjnym narz?dziom do edycji i kompozycji. ??cz obrazy w bogate, wielowarstwowe dzie?a. Przekszta?caj zdj?cia w obrazy lub obiekty 3D. Przesuwaj elementy na zdj?ciach i usuwaj zb?dn? zawarto??. Baw si? kolorami i efektami, przerabiaj?c zwyk?e zdj?cia w co? nadzwyczajnego.
 • Przekszta?caj zdj?cia w programie Photoshop.

Aplikacje zawarte w planie fotograficznym Creative Cloud

 • Edytowanie, porz?dkowanie, przechowywanie i udost?pnianie zdj?? z dowolnego miejsca
 • Narz?dzie komputerowe do obróbki zdj??
 • Tworzenie pi?knych witryn portfolio na komputerze i urz?dzeniu przeno?nym
 • Edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów
 • B?yskawiczne tworzenie spersonalizowanych grafiki, stron internetowych oraz historii wideo

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Czym si? ró?ni? poszczególne plany fotograficzne?
Plan us?ugi Lightroom obejmuje us?ug? Lightroom i 1?TB przestrzeni dyskowej w chmurze, co umo?liwia obróbk? zdj?? z dowolnego miejsca. Plan fotograficzny Creative Cloud obejmuje us?ug? Lightroom z 20?GB (lub wi?cej) przestrzeni dyskowej w chmurze, a tak?e programy Lightroom Classic i Photoshop.
Czy mo?na wypróbowa? plany fotograficzne przed zakupem?
Tak. Mo?na pobra? siedmiodniow? bezp?atn? wersj? próbn? planu, aby przekona? si?, czy b?dzie on odpowiedni.
Czy musz? mie? po??czenie z Internetem, aby korzysta? z tych aplikacji?
Nie. Aplikacje us?ugi Creative Cloud na komputery s? instalowane bezpo?rednio na komputerze i nie wymagaj? po??czenia z Internetem do dzia?ania.
Gdzie mog? uzyska? wi?cej informacji?
Udost?pniamy odpowiedzi na cz?sto zadawane pytania na temat wszystkich planów fotograficznych. Dzi?ki nim mo?na dokona? w?a?ciwego wyboru.

Wybierz odpowiedni plan dla siebie.

Plan Lightroom
Obejmuje program Lightroom i 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze.
12,29 €/mies z VAT.
Plan fotograficzny — tylko przez ograniczony czas
Masz tylko jedn? szans?. Programy Lightroom i Photoshop u?atwiaj? edytowanie, przekszta?canie i udost?pnianie fotografii. Pospiesz si?. Promocja trwa do 30 sierpnia.
Tylko 10,23 €/mies. (w tym VAT).
Plan fotograficzny obejmuj?cy
1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze
Obejmuje us?ug? Lightroom, 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze oraz programy Lightroom Classic i Photoshop.
24,59 €/mies z VAT.
Do 10 TB przestrzeni dyskowej w chmurze. Wi?cej informacji mo?na uzyska? telefonicznie lub na stronie Zarz?dzanie kontem.
亚洲五月六月丁香缴情