<var id="355nf"></var>
<del id="355nf"><noframes id="355nf"><del id="355nf"></del><var id="355nf"><span id="355nf"></span></var>
<cite id="355nf"><noframes id="355nf">

 

BILLIE x Adobe

 

Oszcz?dzaj wi?cej ni? wcze?niej. Akurat na rozpocz?cie roku szkolnego.
Kup plan roczny z przedp?at? ju? dzi?, a otrzymasz dwa miesi?ce za darmo. Normalnie 239,85 €/rok, teraz 199,85 €/rok. Pospiesz si?. Oferta jest ograniczona czasowo.

 

 

Oszcz?dzaj wi?cej ni? wcze?niej. Akurat na rozpocz?cie roku szkolnego.
Kup plan roczny z przedp?at? ju? dzi?, a otrzymasz dwa miesi?ce za darmo.
Normalnie 239,85 €/rok, teraz 199,85 €/rok. Pospiesz si?. Oferta
jest ograniczona czasowo.
Us?uga Creative Cloud gwarantuje ci?g?y przyp?yw kreatywno?ci.

 

Uczniowie i studenci otrzymuj? 65% rabatu na us?ug? Creative Cloud.

Wró? do nauki po przerwie, korzystaj?c z wszystkich aplikacji firmy Adobe do tworzenia grafiki, obróbki zdj??, monta?u wideo i budowania stron internetowych. Teraz mo?esz swobodnie realizowa? pomys?y wsz?dzie, gdzie si? znajdziesz.
Creative Cloud

Wybierz wszystkie aplikacje.
Stwórz co tylko chcesz.

Uczniowie i studenci otrzymuj? 65% rabatu na us?ug? Creative Cloud

Oszcz?dzaj wi?cej ni? wcze?niej. Akurat na rozpocz?cie roku szkolnego.

Kup plan roczny z przedp?at? ju? dzi?, a otrzymasz dwa miesi?ce za darmo.?Uzyskaj wszystkie aplikacje Creative Cloud w jeszcze ni?szej cenie. Oferta jest?ograniczona czasowo. Normalnie 239,85?€/rok (w tym VAT), teraz?199,85?€/rok (w tym VAT). Je?li wolisz p?aci? co miesi?c, oszcz?d? nawet? 65% na planach miesi?cznych op?acanych w okresie rocznym.Wybierz odpowiedni plan dla siebie.?
?
RABAT DLA UCZNIóW, STUDENTóW, NAUCZYCIELI I WYK?ADOWCóW

POLECANE APLIKACJE

?

Plan fotograficzny Creative Cloud

Zawiera programy Photoshop i Lightroom.

/miesi?c

zawiera VAT

Kup teraz

?

Wszystkie aplikacje us?ugi Creative Cloud

Ponad 20 aplikacji, mi?dzy innymi Photoshop, Illustrator i InDesign.

Tylko teraz.

36,89 €/miesi?c

zawiera VAT

Kup teraz

?
?

Wszystkie aplikacje us?ugi Creative Cloud

Ponad 20 aplikacji, mi?dzy innymi Photoshop, Illustrator i InDesign. Taniej o ponad 65%.

Dost?pno?? oferty

/miesi?c

w pierwszym roku i 30,74 €/miesi?c zawiera VAT pó?niej. Warunki

Kup teraz

 • Photoshop
  Edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów
 • Lightroom
  Przetwarzanie i edytowanie zdj?? cyfrowych
 • Spark
  ?atwe tworzenie efektownych grafik, stron internetowych i krótkich filmów
 • Premiere Rush
  NOWO?? — Tworzenie i udost?pnianie wideo online z dowolnego miejsca
 • Adobe Experience Design
  Projektowanie i tworzenie prototypów interfejsu oraz u?yteczno?ci dla stron internetowych i urz?dzeń przeno?nych
 • Illustrator
  Grafiki i ilustracje wektorowe
 • InDesign
  Projektowanie i uk?ady stron
 • Premiere Pro
  Produkcja i monta? wideo
 • Acrobat Pro
  Tworzenie, redagowanie i podpisywanie dokumentów oraz formularzy PDF
Przestrzeń dyskowa w chmurze 20?GB 100?GB 100?GB

Oszcz?dzaj wi?cej ni? wcze?niej. Akurat na rozpocz?cie roku szkolnego.

Kup plan roczny z przedp?at? ju? dzi?, a otrzymasz dwa miesi?ce za darmo. Uzyskaj wszystkie aplikacje Creative Cloud w jeszcze ni?szej cenie. Oferta jest ograniczona czasowo. Normalnie 239,85 €/rok (w tym VAT), teraz 199,85 €/rok (w tym VAT). Je?li wolisz p?aci? co miesi?c, oszcz?d?
nawet 65% na planach miesi?cznych op?acanych w okresie rocznym.
Wybierz odpowiedni plan dla siebie. 
 • Przekonaj si?, co mo?esz zrobi? ju? dzi?.
 • Przekonaj si?, co mo?esz

  zrobi? ju? dzi?.

   

  MAKE IT — skorzystaj z inspiruj?cych materia?ów, samouczków i pomocy do nauki, których nie znajdziesz na uczelni. Dowiedz si?, co robi? inni u?ytkownicy. I co potrafi? zawodowcy. Stwórz co? w?asnego.

 • Prawdziwe projekty.
  Autorstwa studentów.

  Je?li szukasz wi?cej inspiracji, zajrzyj do tej galerii kreatywnych prac w us?udze Behance — zbiorze projektów artystycznych publikowanych na ca?y ?wiat. Znajdziesz co? dla siebie niezale?nie od poziomu umiej?tno?ci.

 • Prawdziwe projekty. Autorstwa studentów.

Przydatna wiedza

Tak wiele aplikacji. Na tylu urz?dzeniach.
Otrzymasz ponad 20 aplikacji dla twórców, które wspó?pracuj?, dzia?aj?c na ró?nych urz?dzeniach. Zacznij projekt na telefonie i dokończ go na laptopie. Ulubione grafiki i czcionki s? dost?pne we wszystkich aplikacjach. Materia?y mo?na udost?pnia? z dowolnego miejsca.
Nauka we w?asnym tempie
Przygotowali?my samouczki przystosowane do ka?dego poziomu wiedzy — dla pocz?tkuj?cych, ?rednio zaawansowanych i ekspertów korzystaj?cych z us?ugi Creative Cloud. Dzi?ki bezp?atnym szablonom i pomys?om na projekty ?atwo mo?na zacz?? prac? twórcz?.
Aktualizacje w dowolnej chwili
Najnowsze wersje aplikacji s? zawsze dost?pne, jednak nie ma konieczno?ci uaktualniania. W razie potrzeby mo?na te? przywróci? starsze wersje oprogramowania. Harmonogram aktualizacji zawsze ustalasz Ty.

Wybierz plan dla siebie.

Przysz?o?? nale?y do Ciebie
* W pierwszym roku uczniowie i studenci oszcz?dzaj? 65% ceny standardowej. W pierwszym roku p?ac? oni 19,99 €/miesi?c zawiera VAT, a pó?niej 30,74 €/miesi?c zawiera VAT. Cena standardowa to 61,49 €/miesi?c zawiera VAT.
 1. Czy dost?p do aplikacji na komputery wymaga po??czenia internetowego? Czy dost?p do aplikacji na komputery wymaga po??czenia internetowego?

  Nie. Aplikacje komputerowe us?ugi Creative Cloud (takie jak programy Photoshop i Illustrator) s? instalowane bezpo?rednio na komputerze. Do codziennego u?ywania nie wymagaj? sta?ego po??czenia internetowego.

  Po??czenie jest wymagane do zainstalowania i pocz?tkowego sprawdzenia poprawno?ci licencji aplikacji. Aplikacji z wa?nymi licencjami mo?na u?ywa? w trybie offline. Aplikacje komputerowe próbuj? sprawdzi? poprawno?? licencji co 30 dni.

  W przypadku cz?onkostwa rocznego aplikacji mo?na u?ywa? w trybie offline przez maksymalnie 99 dni. Cz?onkostwo miesi?czne pozwala korzysta? z oprogramowania w trybie offline przez 30 dni.

 2. Co si? stanie z plikami w chmurze w przypadku anulowania cz?onkostwa lub obni?enia jego poziomu? Co si? stanie z plikami w chmurze w przypadku anulowania cz?onkostwa lub obni?enia jego poziomu?

  Pliki us?ugi Creative Cloud s? przechowywane na komputerze oraz na serwerach us?ugi Creative Cloud. W przypadku anulowania cz?onkostwa p?atnego lub zmniejszenia jego poziomu u?ytkownik zachowa dost?p do wszystkich plików w folderze Creative Cloud na komputerze oraz w witrynie Creative Cloud.

  Poziom konta zostanie zmniejszony — cz?onkostwo zostanie przekszta?cone w cz?onkostwo bezp?atne, które obejmuje 2 GB pami?ci masowej. W przypadku u?ywania wi?cej ni? 2 GB przestrzeni dyskowej nie b?dzie mo?na wysy?a? nowych plików, dopóki ilo?? u?ywanego miejsca online nie spadnie poni?ej przydzielonej warto?ci.

  W przypadku przekroczenia limitu przestrzeni dyskowej nale?y w ci?gu 90 dni zmniejszy? ilo?? u?ywanego miejsca online, gdy? w przeciwnym razie mo?na utraci? dost?p do niektórych lub wszystkich plików zapisanych na serwerach us?ugi Creative Cloud.

 3. Czy cz?onkowie us?ugi Creative Cloud musz? instalowa? i uaktualnia? aplikacje komputerowe natychmiast po opublikowaniu nowych wersji? Czy cz?onkowie us?ugi Creative Cloud musz? instalowa? i uaktualnia? aplikacje komputerowe natychmiast po opublikowaniu nowych wersji?

  Nie. Mo?na u?ywa? danej wersji produktu tak d?ugo, jak trwa aktywne cz?onkostwo. Mo?na samodzielnie zdecydowa?, czy i kiedy ma zosta? zainstalowana nowa wersja.

 4. W jaki sposób uczniowie, studenci, nauczyciele i wyk?adowcy mog? kupi? us?ug? Creative Cloud do u?ytku prywatnego na w?asnych komputerach? W jaki sposób uczniowie, studenci, nauczyciele i wyk?adowcy mog? kupi? us?ug? Creative Cloud do u?ytku prywatnego na w?asnych komputerach?

  Us?uga Creative Cloud jest dost?pna w obni?onej cenie dla uczniów, studentów, nauczycieli i wyk?adowców. Wi?cej informacji mo?na uzyska? na stronie planów dla uczniów i nauczycieli.

亚洲五月六月丁香缴情