<var id="355nf"></var>
<del id="355nf"><noframes id="355nf"><del id="355nf"></del><var id="355nf"><span id="355nf"></span></var>
<cite id="355nf"><noframes id="355nf">

  

Make the Leap — Creative Cloud

Zapewnij uczniom i studentom narz?dzia do pracy twórczej nad materia?ami — zarówno na zaj?ciach, jak i w dalszym ?yciu. Oferujemy specjalne ceny dla nauczycieli.

Make the Leap — Creative Cloud

Zapewnij uczniom i studentom narz?dzia do pracy twórczej nad materia?ami — zarówno na zaj?ciach, jak i w dalszym ?yciu. Oferujemy specjalne ceny dla nauczycieli.

Make the Leap — Creative Cloud

Zapewnij uczniom i studentom narz?dzia do pracy twórczej nad materia?ami — zarówno na zaj?ciach, jak i w dalszym ?yciu. Oferujemy specjalne ceny dla nauczycieli.

Doskona?a oferta dla szkolnictwa wy?szego

Us?uga Creative Cloud zapewnia uczelni wy?szej nieograniczony dost?p do najnowszych wersji najlepszych w bran?y aplikacji i us?ug firmy Adobe do projektowania. Gwarantuje te? wygodne administrowanie, przyst?pne ceny dla instytucji edukacyjnych oraz licencje dostosowane do ?rodowisk nauczania.

Proste administrowanie

Zarz?dzanie aplikacjami i licencjami jest oparte na centralnej, funkcjonalnej konsoli administracyjnej (portalu Admin Console). Aplikacje mo?na wdra?a? w wydzia?ach lub dla ca?ej instytucji. Gdy studenci kończ? nauk?, mo?na natychmiast przydziela? ich licencje innym osobom.

Du?e oszcz?dno?ci

Instytucja uzyskuje nawet 75% rabatu wzgl?dem ceny komercyjnej. Umowy maj? standardow? form?, która u?atwia dokupowanie potrzebnych licencji. Dzi?ki rabatom zbiorczym mo?na ze spokojem zaplanowa? stabilny bud?et.

Elastyczne opcje licencjonowania

Firma Adobe oferuje licencje na urz?dzenia przystosowane do u?ytku w pomieszczeniach lekcyjnych i pracowniach, a tak?e licencje na u?ytkowników przeznaczone dla wyk?adowców, pracowników oraz studentów z w?asnymi urz?dzeniami.

Jak us?uga Creative Cloud pomaga uczniom i studentom w rozwoju umiej?tno?ci twórczych

?Nasza szko?a mia?a dawniej jedne z najni?szych wyników w regionie. Obecnie stali?my si? bardzo popularni mi?dzy innymi dzi?ki mo?liwo?ciom nowego oprogramowania.”

— Jeff Larson, nauczyciel plastyki i animacji, Balboa High School, San Francisco, Kalifornia

Jak us?uga Creative Cloud pomaga uczniom i studentom w rozwoju umiej?tno?ci twórczych

Wybierz odpowiedni plan licencjonowania dla instytucji edukacyjnej.

?cie?ka do sukcesu dla uczniów szkó? podstawowych i ponadpodstawowych

Us?uga Creative Cloud obejmuje przyst?pne opcje dla szkó? i kuratoriów, dzi?ki którym uczniowie mog? wykorzystywa? swoje talenty twórcze i rozwija? umiej?tno?ci przydatne w dalszej nauce oraz w doros?ym ?yciu.
Wszystkie najnowsze aplikacje na komputery
Licencje dost?pne dla szkó? i kuratoriów
Opcje wdra?ania w pracowniach oraz na urz?dzeniach prywatnych
Ceny dla szkó? podstawowych i ponadpodstawowych z elastycznymi opcjami rozliczania
Wi?cej informacji mo?na uzyska?, dzwoni?c pod numer 800 012 078.
Bezp?atne materia?y do nauczania

Dzi?ki bezp?atnym materia?om do nauki ?atwo o inspiracj? podczas zaj??.

Gie?da Adobe Education Exchange to spo?eczno?? online umo?liwiaj?ca bezp?atny rozwój zawodowy oraz zapewniaj?ca dost?p do materia?ów pomocniczych nauczycielom wszystkich szczebli.
 1. Jakie aplikacje i us?ugi s? dost?pne w us?udze Creative Cloud dla klientów z sektora edukacji? Jakie aplikacje i us?ugi s? dost?pne w us?udze Creative Cloud dla klientów z sektora edukacji?

  Zestaw aplikacji i us?ug zale?y od wybranej opcji licencjonowania us?ugi Creative Cloud. Wi?cej informacji mo?na uzyska? w omówieniu licencjonowania dla sektora edukacji, które zawiera porównanie dost?pnych aplikacji i us?ug .

 2. Czym ró?ni si? cz?onkostwo kompletne od cz?onkostwa obejmuj?cego jedn? aplikacj?? Czym ró?ni si? cz?onkostwo kompletne od cz?onkostwa obejmuj?cego jedn? aplikacj??

  Plan kompletny Creative Cloud dla edukacji uwzgl?dnia wszystkie aplikacje us?ugi Creative Cloud. W planie pojedynczej aplikacji u?ytkownicy mog? korzysta? z jednej aplikacji, takiej jak program Photoshop lub Illustrator. Klienci korzystaj?cy z jednej aplikacji z licencj? na u?ytkownika maj? tak?e dost?p do 20 GB przestrzeni dyskowej oraz us?ug synchronizowania i udost?pniania plików, jak równie? narz?dzi u?atwiaj?cych wspó?prac? z innymi osobami w firmie. Mog? te? utworzy? indywidualne portfolio online w witrynie Behance ProSite.

 3. Czy organizacje niedochodowe mog? naby? us?ug? Creative Cloud w ramach programów licencjonowania dla instytucji edukacyjnych? Czy organizacje niedochodowe mog? naby? us?ug? Creative Cloud w ramach programów licencjonowania dla instytucji edukacyjnych?

  Tak. Organizacje niedochodowe mog? kupi? us?ug? Creative Cloud dla edukacji z licencjami na u?ytkowników lub na urz?dzenia, a tak?e mog? korzysta? z programu ETLA. Wi?cej informacji mo?na uzyska? u przedstawicieli handlowych firmy Adobe. Cennik dost?pny dla organizacji niedochodowych nie obejmuje indywidualnych cz?onkostw Creative Cloud.

 4. Czy w programie VIP s? dost?pne specjalne oferty dla klientów w szko?ach podstawowych i ponadpodstawowych? Czy w programie VIP s? dost?pne specjalne oferty dla klientów w szko?ach podstawowych i ponadpodstawowych?

  Tak. W celu u?atwienia kupowania produktów Creative Cloud od pa?dziernika 2015 oferujemy licencj? miejscow? na produkty firmy Adobe dla szkó? podstawowych i ponadpodstawowych.

 5. Jakie s? najwa?niejsze przyczyny migracji z programu Enterprise Education Agreement (EEA) do nowej licencji miejscowej na produkty firmy Adobe dla szkó? podstawowych i ponadpodstawowych? Jakie s? najwa?niejsze przyczyny migracji z programu Enterprise Education Agreement (EEA) do nowej licencji miejscowej na produkty firmy Adobe dla szkó? podstawowych i ponadpodstawowych?
  • Zarz?dzanie licencjami
  • Funkcje licencji miejscowych dla szkó? oraz innych produktów programu VIP dost?pne w tej samej konsoli administracyjnej
  • Centralne sterowanie licencjami z opcj? dezaktywacji i ponownego przypisania uprawnień
  • Centralne zarz?dzanie u?ytkowaniem w domu w celu zagwarantowania poprawno?ci licencji
  • Elastyczno?? okresów
  • Elastyczna data rocznicy u?atwiaj?ca wznawianie zgodnie z okresami bud?etowymi
  • Zakupy obejmuj?ce wiele lat zgodnie z potrzebami klientów
  • Komunikacja
  • Automatyczne powiadomienia dotycz?ce wznowień licencji
  • Powiadomienia zwi?zane z dzia?aniami
  • Wdra?anie — natychmiastowy dost?p do ulepszeń produktów
  • Wdra?anie — kupowanie dowolnej liczby licencji
  • Przysz?e ulepszenia — natychmiastowy dost?p do przysz?ych ulepszeń w zakresie programu i mechanizmów kupowania
亚洲五月六月丁香缴情