<var id="355nf"></var>
<del id="355nf"><noframes id="355nf"><del id="355nf"></del><var id="355nf"><span id="355nf"></span></var>
<cite id="355nf"><noframes id="355nf">

Creative Cloud dla firm

Oferuje wszystko, czego ka?da firma mo?e potrzebowa? do tworzenia atrakcyjnych materia?ów.
Single App
 
Pojedyncza aplikacja
Wykorzystaj w ca?ym przedsi?biorstwie jeden z naszych produktów, które
definiuj? standardy bran?owe
By?o:
29,99 €/mies
(w tym VAT).
Creative Cloud admin
All Apps
 
Wszystkie aplikacje
U?yj wszystkich aplikacji us?ugi Creative Cloud do zespo?owego
udost?pniania i wspó?tworzenia zawarto?ci. By?o:
69,99 €/mies.
(w tym VAT).

Zawarto?? oferty? Wybierz plan odpowiedni do prowadzonej dzia?alno?ci.

Usprawnij dzia?anie firmy dzi?ki us?udze Creative Cloud.

Biblioteki Adobe Creative Cloud absolutnie zmieniaj? zasady gry – stwierdza Benadé. ?Projektanci ju?nie musz? studiowa? skomplikowanych biblii stylu. Wystarczy kilka klikni??, aby przygotwa? materia?idealnie wspó?graj?cy z mark? Spree, który ostatecznie przyczyni si? do utrwalenia marki w pami?ci klientów."
Ryk Benadé, dyrektor artystyczny, Spree
Kreatywno?? na najwy?szym poziomie

Kreatywno?? na najwy?szym poziomie

Uzyskaj najnowsze wersje ponad 20 aplikacji firmy Adobe do pracy twórczej. Integracja us?ugi Creative Cloud z oprogramowaniem Acrobat DC i bezpo?redni dost?p do us?ugi Adobe Stock oznacza mo?liwo?? pracy bez jakichkolwiek przerw.

?atwe zarz?dzanie licencjami

?atwe zarz?dzanie licencjami

Pojedynczy pulpit nawigacyjny u?atwia dodawanie stanowisk lub zmian? ich przypisania. Dost?pne s? tak?e zaawansowane narz?dzia do obs?ugi administracyjnej i zabezpieczania zawarto?ci.

Wygodna wspó?praca

Wygodna wspó?praca

Osi?gnij wi?cej i szybciej za pomoc? narz?dzi, które u?atwiaj? dzielenie si? materia?ami, prowadzenie kontroli wersji i stosowanie najnowszych technologii.

Pomoc zawsze pod r?k?

Pomoc zawsze na wyci?gni?cie r?ki

Oferta obejmuje dedykowan?, ca?odobow? i dost?pn? codziennie pomoc techniczn?, indywidualne sesje pomocy Expert Services prowadzone przez specjalistów firmy Adobe, a tak?e setki samouczków.

Ti serve aiuto?
W czym mo?emy pomóc?
Skontaktuj si? telefonicznie z naszym zespo?em obs?ugi klienta, aby przedyskutowa?, jaki plan us?ugi Creative Cloud by?by najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

 800 012 078

Domande?
Masz pytania?
Uzyskaj odpowiedzi na cz?sto zadawane pytania dotycz?ce us?ugi Creative Cloud 
 1. Osoby w mojej organizacji maj? ju? indywidualne cz?onkostwa Creative Cloud. Czy mo?na przenie?? ich do us?ugi Creative Cloud dla zespo?ów? Osoby w mojej organizacji maj? ju? indywidualne cz?onkostwa Creative Cloud. Czy mo?na przenie?? ich do us?ugi Creative Cloud dla zespo?ów?

  Tak. Posiadacze cz?onkostwa indywidualnego Creative Cloud mog? zamieni? je na cz?onkostwo Creative Cloud dla zespo?ów bez op?at za anulowanie. Aby to zrobi?, nale?y skontaktowa? si? z dzia?em obs?ugi klienta. Nale?y przy tym poda? nast?puj?ce dane:

  • Identyfikator Adobe ID g?ównego administratora cz?onkostwa dla zespo?ów
  • Numer telefonu administratora g?ównego
  • Identyfikatory Adobe ID cz?onkostw indywidualnych, które maj? si? sta? cz?onkostwami dla zespo?ów

  Je?li osoba maj?ca ju? cz?onkostwo indywidualne zostanie zaproszona do korzystania z us?ugi Creative Cloud dla zespo?ów, wystarczy, aby ta osoba zaakceptowa?a to zaproszenie (za pomoc? swojego identyfikatora Adobe ID). Zostanie automatycznie wy?wietlony monit o anulowanie cz?onkostwa indywidualnego.

 2. Moja organizacja oczekuje mo?liwo?ci zablokowania niektórych elementów us?ugi Creative Cloud, takich jak przestrzeń dyskowa i funkcje spo?eczno?ciowe. Czy jest to mo?liwe? Moja organizacja oczekuje mo?liwo?ci zablokowania niektórych elementów us?ugi Creative Cloud, takich jak przestrzeń dyskowa i funkcje spo?eczno?ciowe. Czy jest to mo?liwe?

  Tak. Administratorzy dzia?ów informatycznych mog? zablokowa? dost?p do us?ug internetowych. Spis us?ug internetowych i ich adresy URL mo?na znale?? tutaj.

  Dzi?ki narz?dziu Creative Cloud Packager administratorzy maj? tak?e mo?liwo?? wdro?enia aplikacji komputerowych us?ugi Creative Cloud niezale?nie od us?ug oferowanych w chmurze.
  Program Creative Cloud Packager jest dost?pny w ramach us?ugi Creative Cloud dla zespo?ów.

 3. Czy mo?na zablokowa? u?ytkownikom dost?p do przestrzeni dyskowej zwi?zanej z us?ug? Creative Cloud dla zespo?ów? Czy mo?na zablokowa? u?ytkownikom dost?p do przestrzeni dyskowej zwi?zanej z us?ug? Creative Cloud dla zespo?ów?

  Nie ma centralnego mechanizmu wy??czania dost?pu do przestrzeni dyskowej w us?udze Creative Cloud. Je?li u?ytkownicy końcowi maj? dost?p do Internetu za po?rednictwem przegl?darki, mog? przechowywa? pliki w chmurze. Je?li u?ytkownicy korzystaj? z sieci firmowej i komputerów zarz?dzanych przez firm?, mo?na zablokowa? nast?puj?ce wywo?ania sieciowe przy u?yciu zapory firmowej, aby uniemo?liwi? dost?p do przestrzeni dyskowej z poziomu tej sieci:

  • https://creative.adobe.com/api/assetso
  • https://creative.adobe.com/api/collectionso
  • https://creative.adobe.com/api/shareo
  • https://creative.adobe.com/files — port 443

  Uwaga: Us?ugi zablokowane w witrynie mog? by? dost?pne za po?rednictwem innych punktów końcowych niezale?nych od tej witryny. Witryna mo?e by? jedynym punktem dost?pu do us?ug, które nie powinny by? blokowane. Kompletny spis us?ug internetowych i ich adresów URL mo?na znale?? tutaj.

 4. Czym si? ró?ni? plany dla u?ytkowników indywidualnych, zespo?ów i przedsi?biorstw? Czym si? ró?ni? plany dla u?ytkowników indywidualnych, zespo?ów i przedsi?biorstw?

  Kliknij tutaj, aby wy?wietli? porównanie produktów.

 5. Jakie s? ró?nice mi?dzy planami pojedynczej aplikacji i kompletnym us?ugi Creative Cloud dla zespo?ów? Jakie s? ró?nice mi?dzy planami pojedynczej aplikacji i kompletnym us?ugi Creative Cloud dla zespo?ów?

  S? dost?pne dwa plany us?ugi Creative Cloud dla zespo?ów: plan kompletny (wszystkie aplikacje i us?ugi oferty Creative Cloud) i plan pojedynczej aplikacji (jedna aplikacja, na przyk?ad Photoshop, oraz wybrane us?ugi).

 6. Czy firma Adobe oferuje rabaty zbiorcze na us?ug? Creative Cloud dla zespo?ów? Czy firma Adobe oferuje rabaty zbiorcze na us?ug? Creative Cloud dla zespo?ów?

  Klienci kupuj?cy za po?rednictwem sprzedawców lub agentów sprzeda?y bezpo?redniej musz? skorzysta? z programu licencjonowania opartego
  na cz?onkostwach Value Incentive Plan (VIP). W przypadku zakupu 50 lub wi?cej licencji jest dost?pny rabat transakcyjny. Program lojalno?ciowy VIP Select pozwala korzysta?
  z rabatów zbiorczych cz?onkom kupuj?cym co najmniej 250 licencji. Po uzyskaniu statusu VIP Select cz?onkowie uzyskuj? korzy?ci takie jak rabaty poziomów VIP Select.
  Wi?cej informacji mo?na uzyska?, kontaktuj?c si? z przedstawicielem firmy Adobe lub sprzedawc?.

 7. Które aplikacje komputerowe Creative Cloud s? dost?pne jako pojedyncze aplikacje? Które aplikacje komputerowe Creative Cloud s? dost?pne jako pojedyncze aplikacje?

  Nast?puj?ce produkty s? dost?pne jako pojedyncze aplikacje: Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Muse, Dreamweaver, Flash Professional, Edge Inspect, Edge Animate, Adobe Premiere Pro, After Effects, Adobe Audition, SpeedGrade, InCopy i Prelude. Chocia? cz?onkostwo obejmuje dost?p do tylko jednej aplikacji, wszystkie inne aplikacje b?d? tak?e dost?pne przez 30 dni jako bezp?atne wersje próbne.

 8. Us?uga Creative Cloud dla zespo?ów nie jest dost?pna w moim kraju. Kiedy mo?e si? to zmieni?? Us?uga Creative Cloud dla zespo?ów nie jest dost?pna w moim kraju. Kiedy mo?e si? to zmieni??

  Celem firmy Adobe jest mo?liwie szerokie udost?pnienie us?ugi Creative Cloud. Zapraszamy do zapoznania si? z aktualn? list? krajów, w których dost?pna jest us?uga Creative Cloud dla zespo?ów.

 9. Czy u?ywanie aplikacji komputerowych wymaga aktywnego po??czenia internetowego? Czy u?ywanie aplikacji komputerowych wymaga aktywnego po??czenia internetowego?

  Nie. Wystarczy nawi?za? po??czenie z Internetem raz na 99 dni, aby sprawdzi? wa?no?? cz?onkostwa.

 10. Czy mo?na kupi? us?ug? Creative Cloud dla zespo?ów u sprzedawcy? Czy mo?na kupi? us?ug? Creative Cloud dla zespo?ów u sprzedawcy?

  Tak. Kliknij tutaj, aby znale?? autoryzowanego sprzedawc? produktów firmy Adobe. Us?uga Creative Cloud dla zespo?ów jest te? sprzedawana bezpo?rednio przez firm? Adobe. Kliknij tutaj, aby kupi?.

亚洲五月六月丁香缴情